Līgums par kompleksa tūrisma pakalpojuma vai atsevišķa tūrisma pakalpojuma rezervēšanu un pirkšanu

Līguma vispārējie noteikumi

Līgums nosaka:

1) kompleksa tūrisma pakalpojuma vai atsevišķa tūrisma pakalpojuma u.c. pakalpojumu rezervēšanas un pieteikto pakalpojumu pirkšanas kārtību starp SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" - Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz" (reģ. nr. 44103045556, licence T-2019-121, juridiskā adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk - Pārdevējs) un pakalpojuma pieteicēju vai pircēju (turpmāk Klients), izmantojot SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" tīmekļa vietni www.travelbiiz.com (distances Līgums) vai slēdzot Līgumu klātienē;

2) tiesības, pienākumus, atbildību u.c. nosacījumus (tajā skaitā tūrisma pakalpojuma programmu, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa kompleksiem tūrisma pakalpojumiem) starp Pārdevēju un Klientu (kā tūrisma pakalpojuma pieteicēju vai pircēju, vai saņēmēju – ceļotāju). Rezervēto Tūrisma pakalpojumu var saņemt arī trešā persona (turpmāk - Tūrists) saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

Līgumā lietoto terminu nozīme:

Pārdevējs – SIA "IESPĒJU DARBNĪCA", vienotās reģistrācijas Nr. 44103045556, PTAC Tūrisma operatoru un aģentu licence Nr. T-2019-121, juridiskā un biroja adrese: Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, e-pasta adrese: [email protected], galvenais komercdarbības veids - tūrisma pakalpojumu sniegšana.

Klients – tiesībspējīga un rīcībspējīga persona, kas noslēdz šo Līgumu, veicot Pasūtījumu vai Rezervāciju sev un/vai Tūristam par labu;

Puses – Pārdevējs un Klients kopā;

Tūrists  jebkura persona, kura nav šī Līguma puse un kuras labā var tikt veikts Pasūtījums vai Rezervācija. Tūrists var piedalīties braucienā kā faktiskais patērētājs – ceļotājs, kā arī var veikt iemaksas Klientam par labu;

Līgums – noteikumi starp Pārdevēju un Klientu (skatīt augstāk “Līgums nosaka”).

Līguma priekšmets  Pārdevēja piedāvātā Tūrisma pakalpojuma (u.c. pakalpojumu) Pasūtījuma veikšana vai Rezervācija, ko Pārdevējs pārdod Klientam Tīmekļa vietnē vai klātienē. Pēc Rezervācijas Klientam nav tiesības apmainīt to pret citu Tūrisma pakalpojuma Rezervāciju, izņemot, ja Pārdevējs pats to piedāvā vai piekrīt Klienta ierosinātai maiņai, vai tas tiek kaut kā īpaši papildus rakstveidā atrunāts (minēts Līgumā).

Tūrisma pakalpojums  Tīmekļa vietnē norādītais kompleksais tūrisma pakalpojums vai atsevišķs tūrisma pakalpojums.

Īpašas prasības un piezīmes – papildpakalpojumi jeb Klienta izteiktās un atzīmētās īpašās prasības un piezīmes (piemēram, apdrošināšana, papildus bagāžas pārvadāšana, SGL vai TRIPL viesnīcas numuriņš, papildus sēdvieta autobusā, sēdvietas izvēle, papildus ekskursijas vai citas tml. prasības), kuras Klients dara zināmas un kurām Pārdevējs ir piekritis;

Klienta konts - uz Klienta vārda jebkurā no reģistrētajām kredītiestādēm atvērtais norēķinu konts, no kura tiek veikta pakalpojumu apmaksa. Klients ir tiesīgs veikt jebkuru apmaksu, izmantojot arī kādu citu apmaksas veidu, ko Pārdevējs piedāvā un kam Klients piekrīt;

Pakalpojumu kopējā cena – visu Klienta pieteikto un Pārdevēja apstiprināto pakalpojumu maksa 100% apjomā konkrēta ceļojuma ietvaros (ieskaitot visus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, ieskaitot Rezervācijas maksu, maksu par jebkādiem papildpakalpojumiem un Īpašajām prasībām, ja tādas ir);

Pasūtījums - Klienta izvēlētā Tūrisma pakalpojuma vai Īpašo prasību pieteikšana Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietni, e-pasta adresi vai esot klātienē, līdz jebkādu iemaksu veikšanai par to;

Pasūtījuma apstiprinājums - Pārdevēja elektroniski nosūtīta informācija par Pasūtījumu (tajā skaitā Līgums un brauciena programma) Klientam uz Klienta e-pastu pēc tam, kad Klients atbilstoši šim Līgumam ir pieteicis Pasūtījumu Tīmekļa vietnē, e-pastā vai klātienē saņemtā informācija par Pasūtījumu un Līgums ar brauciena programmu papīra veidā, ja Klients veic Pasūtījumu klātienē;

Pārdevēja konts - Tīmekļa vietnē vai rēķinā norādītais SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" bankas konts;

Rezervācija - Klienta izvēlētā Tūrisma pakalpojuma vai Īpašo prasību pieteikšana Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietni, e-pastu vai esot klātienē, un tās pilna vai daļēja apmaksa;

Rezervācijas apstiprinājums – Pārdevēja elektroniski nosūtīta informācija par Rezervāciju Klientam uz Klienta e-pastu pēc tam, kad Klients ir veicis pilnu vai daļēju Rezervācijas apmaksu, vai klātienē saņemtā informācija par Rezervāciju papīra veidā, ja Klients veic Rezervācijas apmaksu klātienē;

Tīmekļa vietne – Pārdevēja interneta tīkla vietne ar adresi www.travelbiiz.com;

1. Līguma noslēgšana un spēkā stāšanās

1.1. Tīmekļa vietnē vai klātienē apstiprinot šī Līguma noteikumus, Klients apliecina, ka ir tiesībspējīgs un rīcībspējīgs, kā arī neatrodas alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.

1.2. Klients apliecina, ka pirms Līguma slēgšanas un Līguma darbības laikā viņa sniegtās ziņas ir patiesas.

1.3. Piekrītot Līguma nosacījumiem, Klients izvēlas dot vai nedot piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu informāciju no Pārdevēja. Ja Klients ir devis šādu piekrišanu, Pārdevējs to uzskata par nepārprotamu un Pārdevējam ir tiesības sūtīt šī punkta pirmajā teikumā minēto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

1.4. Klients var jebkurā laikā atteikties no reklāmas un jaunumu saņemšanas uz viņa norādīto e-pasta adresi. Pēc šāda brīvā formā rakstveidā pausta atteikuma saņemšanas Pārdevējam ir pienākums dzēst minēto Klienta e-pasta adresi Pārdevēja aktīvo lietotāju datu bāzes. Klients var atteikties no reklāmas un jaunumu saņemšanas uz savu e-pasta adresi, izmantojot arī 8.2. punkta trešajā teikumā minēto atteikšanās veidu.

1.5. Noslēdzot šo Līgumu, Klients apliecina, ka pirms Pasūtījuma veikšanas vai Rezervācijas apmaksas:

a) vēlas veikt Pasūtījumu vai iegādāties Rezervāciju saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un brauciena programmu.

b) izprot un ir pilnībā iepazinies gan ar šī Līguma noteikumiem, gan ar brauciena programmu.

c) brīvas gribas vadīts piekrīt Līguma noteikumiem un brauciena programmai un atzīst tos par sev saistošiem.

1.6. Šis Līgums (tādā redakcijā, kāda tikusi publicēta Tīmekļa vietnē uz Pasūtījuma vai Rezervācijas brīdi) stājas spēkā brīdī, kad Klients Tīmekļa vietnē ir akceptējis šī Līguma noteikumus, brauciena programmu, un nospiedis pogu "Pirkt". Pārdevējs pēc pirkuma veikšanas uz Klienta norādīto e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu un līgumu PDF faila formātā. Ja Puses Līgumu paraksta klātienē, tas stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.

1.7. Klients var veikt Pasūtījumu vai apmaksāt Rezervācijas sev vai Tūristam par labu. Ja tiek veikts Pasūtījums vai Rezervācija tiek pirkta Tūristam par labu, visas saistības, kas rodas šī Līguma ietvaros, ir tikai starp Klientu un Pārdevēju. Klientam ir pienākums informēt Tūristu par Rezervācijas iegādi un par visām tiesībām, pienākumiem un saistībām, kas būs Tūristam kā pakalpojuma faktiskajam saņēmējam (ceļotājam – Tūrisma pakalpojuma patērētājam). Tā pat Klientam ir pienākums šai Tūristam sniegt visu informāciju, kas saistīta ar brauciena programmu, izbraukšanas vietu, laiku, brauciena īpatnībām un riskiem.

1.8. Tūrists var veikt Rezervācijas apmaksu Klienta vietā. Pārdevējs nenes atbildību par Tūrista rīcību vai savstarpējiem norēķiniem starp Klientu un Tūristu. Ja Klienta Rezervācijas apmaksu pilnā vai daļējā apmērā veic Tūrists, Pārdevējs ir tiesīgs pieņemt, ka šis Tūrists ir izteicis nepārprotamu vēlmi par maksājuma veikšanu Klientam par labu. Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Klients Tūristu ir iepazīstinājis ar Līguma 3.punktā minētajām atteikuma tiesībām, kā arī citiem šī Līguma nosacījumiem un brauciena programmu. Pārdevējs piesaista šo Tūrista maksājumu Klienta Rezervācijai.

2. Pasūtījuma veikšana un Rezervācijas iegāde

2.1. Klients var veikt Pasūtījumu vai pirkt Rezervāciju vienlaicīgi vairākām personām - Tūristiem.

2.2. Tīmekļa vietnē pie katra Tūrisma pakalpojuma tiek norādīta cena, kas ietver visus LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas. Pie Īpašajām prasībām var nebūt norādīta to cena, šajā gadījumā Pārdevējs ar Klientu vienojas par to cenu atsevišķi. Pirms Līguma slēgšanas klātienē Klients tiek iepazīstināts ar minētajām cenām un brauciena programmu, Līguma nosacījumiem, tā pat Pārdevējs savu iespēju robežās sniedz nepieciešamo informāciju par brauciena īpatnībām, riskiem un atbild uz Klientu interesējošiem jautājumiem.

2.3. Pakalpojumu kopējā cena katram Klientam tiek norādīta saskaņā ar Klienta Pasūtījumā iekļautajiem pakalpojumiem.

2.4. Pasūtījuma veikšanas brīdī Tūrisma pakalpojuma cena, kā arī pats Pasūtījums ir spēkā 72 stundas no Pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas Klienta norādītajā e-pastā vai no Līguma parakstīšanas brīža klātienē.

2.5. Līguma 2.4. punktā minētais 72 stundu termiņš nav spēkā un Pārdevējs var dzēst Klienta Pasūtījumu, iepriekš Klientu par to neinformējot, ja iestājies kāds nosacījums, kas liedz Klientam veikt Rezervāciju (piemēram, Pārdevējs pamatotu iemeslu dēļ nespēs nodrošināt pieteikto pakalpojumu, pieteiktajā grupas braucienā vairs nav brīvu vietu u.tml.).

2.6. Pasūtījuma veikšanas laikā Klients var izteikt Īpašās prasības tam paredzētajos laukos Tīmekļa vietnē, rakstot e-pastā vai darīt zināmas Pārdevējam klātienē. Klienta izteiktās Īpašās prasības ir papildus pakalpojums. Šo Īpašo prasību nodrošināšana nav obligāts Pārdevēja pienākums, ja Pārdevējs nepiekrīt to sniegšanai. Ja Pārdevējs piekrīt to sniegšanai, bet vēlāk pamatotu iemeslu dēļ saprot, ka nespēs tās nodrošināt, tad bez liekas kavēšanās dara to zināmu Klientam.

2.7. Pasūtījums nav Rezervācija. Tikai pēc Rezervācijas pilnas vai daļējas apmaksas tiek garantētas pasūtītās vietas konkrētu pakalpojumu saņemšanā. Pasūtītās vietas nav garantētas, ja Rezervācijas apmaksa ir veikta brīdī, kad braucienā vairs nav pieejamu brīvu vietu. Šī punkta otrajā teikumā minētajā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Klientu telefoniski vai ar e-pasta starpniecību un atgriež Klienta iemaksāto naudu bez liekas kavēšanās vai ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā.

2.8. PIRMĀS IEMAKSAS APJOMS:

2.8.1. Pasūtītās vietas konkrētu pakalpojumu saņemšanā ir garantētas, ja Klients iemaksā ceļojuma programmā noteikto avansu par katru Tūristu no pieteikto Tūrisma pakalpojumu cenas.

2.8.2. Pārdevējs var noteikt Klientam Rezervācijas apmaksu līdz 100% apmērā obligātā kārtā, informējot par to Klientu pirms apmaksas veikšanas, ja līdz pakalpojuma sniegšanas sākuma datumam ir palikušas 30 un mazāk dienas braucieniem, kā arī citos pamatotos gadījumos.

2.8.3. Pirmās iemaksas apjoms ir saistīts ar 2.11. punktā minētajiem termiņiem. Pirmās iemaksas apjomu var mainīt, ja Puses savstarpēji par to rakstveidā vienojas.

2.9. Rezervācija ir spēkā ar brīdi, kad klātienē vai distancēti (izmantojot bankas pārskaitījumu) attiecīgā naudas summa:

- ir iemaksāta Pārdevēja biroja kasē, Klients ir saņēmis stingrās uzskaites kvīti un parakstīto Līgumu vai

- tikusi ieskaitīta Pārdevēja kontā un Klients ir saņēmis Rezervācijas apstiprinājumu uz savu norādīto e-pastu, vai

- Klients Tīmekļa vietnē ir ievadījis dāvanu kartes numuru vai kodu tam paredzētajā laukā, apstiprinājis apmaksas ar dāvanu karti veikšanu un ir saņēmis Rezervācijas apstiprinājumu uz savu norādīto e-pastu.

APMAKSAS VEIDI:

a) rēķins manuālā pārskaitījuma veikšanai (Puses vienojas, ka elektroniski nosūtītie rēķini ir derīgi bez paraksta);

b) skaidras naudas iemaksa birojā;

c) dāvanu karte (dāvanu kartes derīguma termiņš ir 1 (viens) gads no iegādes dienas, ja nav noteikts citādi).

2.10. Rezervācija nav spēkā un pieteiktā vieta pakalpojuma saņemšanā nav garantēta, ja Klients uz Pārdevēja kontu patvaļīgi pārskaita naudas līdzekļus, neievērojot apmaksas kārtību, kas paredzēta šajā Līgumā vai individuāli Pušu apstiprinātajā apmaksas kārtībā (t.i. neievēro abpusēji apstiprināto individuālo apmaksas kārtību (2.13. punkts), vai vēl nav noslēdzis Līgumu).

Šajā punktā minētajā gadījumā Klients apzinās, ka: a) vieta pakalpojuma saņemšanā nav garantēta, b) Pārdevējam ir tiesības atskaitīt Klientam atpakaļ viņa iemaksātos naudas līdzekļus bez iepriekšēja brīdinājuma.

2.11. Ja sākotnēji tiek veikta daļēja Rezervācijas apmaksa, tad turpmāk jāievēro sekojoši APMAKSAS TERMIŅI:

2.11.1. Kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, kuru cena nepārsniedz 100,00 EUR:

a) 100% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 14 dienas pirms pakalpojuma sākuma datuma,

2.12.2. Kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, kuru pārsniedz 100,00 EUR

a) 100% no Pakalpojumu kopējās cenas jābūt apmaksātiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma datuma.

2.12. Ja Klients neievēro Līgumā noteiktos apmaksas termiņus vai neievēro abpusēji apstiprināto individuālo apmaksas kārtību (2.13. punkts), Pārdevējs var dzēst Rezervāciju un paturēt sev Klienta iemaksāto naudu.

2.13. Apmaksas kārtību un termiņus var mainīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Puses var noteikt individuālu apmaksas kārtību un nosacījumus.

2.14. Īpašās prasības (papildpakalpojumus), tajā skaitā papildekskursijas par izdevīgāku cenu, Klients pirms brauciena var pieteikt ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms ceļojuma sākuma datuma. Vēlāk pieteikt Īpašās prasības par izdevīgāku cenu var tikai izņēmuma gadījumos un ja Pārdevējs tam rakstveidā piekrīt.

2.15. Pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis naudas līdzekļus par Klienta Rezervāciju, Pārdevējs nosūta uz Klienta norādīto e-pasta adresi Rezervācijas apstiprinājumu.

2.16. Ja pārdoto rezervāciju skaits nav sasniedzis nepieciešamo grupas braucienā paredzēto minimālo dalībnieku skaitu (tas norādīts pie katras ceļojuma programmas Pārdevēja Tīmekļa vietnē, kā arī līgumā), Pārdevējam ir pienākums rakstveidā (uz e-pastu) paziņot Klientam par pakalpojuma atcelšanu pēc Pārdevēja iniciatīvas ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms tūrisma brauciena sākuma datuma, ja brauciens ilgst vairāk kā 6 (sešas) dienas, vai ne vēlāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms brauciena sākuma datuma, ja brauciens ilgst no 6 (sešām) līdz 2 (divām) dienām, vai arī 48 stundas pirms brauciena, ja brauciens ilgst mazāk nekā 2 (divas) dienas.

Šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Klienta iemaksāto naudas summu, pārskaitot to uz Klienta norādīto kontu vai atgriež skaidrā naudā (ja Klients apmaksu veicis skaidrā naudā) divu darba dienu laikā no brīža, kad paziņots par ceļojuma atcelšanu.

2.17. Pārdevējs vienpusēji var atcelt Klienta Rezervāciju, ja tā nav saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem vai 2.16. punktā minēto, ja Tūrisma pakalpojuma sniegšana vēl nav sākusies un ja šādai Pārdevēja rīcībai ir nozīmīgs, būtisks pamatojums.

Šādā gadījumā Pārdevējs bez kavēšanās paziņo Klientam par pieņemto lēmumu un atmaksā Klientam iemaksāto naudu par konkrēto Rezervāciju, pārskaitot to uz Klienta norādīto kontu vai atgriež skaidrā naudā (ja Klients apmaksu veicis skaidrā naudā) divu darba dienu laikā no brīža, kad paziņots par ceļojuma atcelšanu. Papildus kompensācijas Klientam netiek izmaksātas.

2.18. Klients, pēc Pārdevēja pieprasījuma uz Pārdevēja e-pastu, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms avio-ceļojuma vai 7 (septiņas) dienas pirms pasūtītā ceļojuma ar sauszemes vai jūras transportu atsūta nepieciešamos datus par brauciena dalībniekiem (vārds, uzvārds, personas dzimšanas dati, ja nepieciešams - arī ceļošanai izmantojamā dokumenta sērija, numurs un derīguma termiņš). Klients atbild par šo atsūtīto datu patiesumu, savukārt Pārdevējs atbild par šo datu drošu uzglabāšanu un izmantošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un šī Līguma prasībām.

2.19. Klienta iemaksātās naudas drošības garantētājs ir AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" (polise Nr: 63.02.500028, atbildīgā persona Elīna Leitendorfa, tel. +37167080458, e-pasta adrese: [email protected]). AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" sedz Līgumā norādīto Rezervācijas un citu Klienta apmaksāto pakalpojumu maksas apmēru, kā arī visus papildizdevumus, kas saistīti ar Klienta atgriešanos atpakaļ valstī, kurā sācies brauciens (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja Pārdevēja maksātnespējas gadījumā vai līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai Pārdevējs nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret Klientu vai ja Pārdevējs maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas izpilde. Šajos gadījumos Klients vēršas pēc palīdzības pie jebkura AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" vai Pārdevēja darbinieka (telefonu numuri: +37166907474; +37129289210, e-pasts: [email protected], www.travelbiiz.com) vai grupas vadītāja.

3. Klienta tiesības, atsakoties no Rezervācijas

3.1. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un atcelt Pasūtījumu vai Rezervāciju, vai kādu Īpašo prasību, atnesot Pārdevējam personīgi vai nosūtot pa pastu (uz Pārdevēja juridisko adresi) vai e-pastu ([email protected]) rakstveida iesniegumu, ievērojot 3.2. punktā minētās prasības, par atteikuma tiesību izmantošanu.

3.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Klientam ir pienākums norādīt šādas ziņas: a) Klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu un e-pasta adresi; b) paziņojumu par atkāpšanos no Līguma (vai no kādas līguma daļas); c) iesnieguma sastādīšanas datumu. Iesniegums ir spēkā bez paraksta, ja tas nosūtīts no Klienta e-pasta adreses.

3.3. Atteikuma termiņi un sekas:

3.3.1. Ja ceļojuma cena nepārsniedz 100,00 EUR:

a) atsakoties no iegādātās Rezervācijas līdz 15 dienām pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē iemaksāto avansu;

b) atsakoties no iegādātās Rezervācijas mazāk kā 15 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, Klients zaudē 100% no kopējās pakalpojuma cenas.

3.3.2. Ja ceļojuma cena pārsniedz 100,00 EUR

a) atsakoties no iegādātās Rezervācijas līdz 30 dienām pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, tiek ieturēts iemaksātais avanss;

b) atsakoties no iegādātās Rezervācijas mazāk kā 30 dienas pirms pakalpojuma sniegšanas sākuma datuma, tiek ieturēti 100% no kopējās līguma summas.

3.4. Ja Klients vai pakalpojumam pieteiktais Tūrists neierodas uz pakalpojuma saņemšanu tā norādītajā vietā vai laikā, Klients zaudē 100% no Pakalpojumu kopējās cenas.

3.6. Līguma 3.3.1. un 3.3.2. punktos minētajos gadījumos Puses var piedāvāt viena otrai noslēgt jaunu līgumu par citu pakalpojumu, uz kuru tiek pārceltas iemaksas par atteikto Rezervāciju, kā rezultātā Klients var nezaudēt iemaksāto naudu. Šis Līguma punkts nav uzskatāms par Pušu pienākumu.

3.7. Ne vēlāk kā 7 dienas pirms kompleksā Tūrisma pakalpojuma sākuma datuma Klientam ir tiesības aizvietot ceļotāju, informējot Pārdevēju, ka Rezervācijā minēto pakalpojumu izmantos cita persona, nevis tā, kas tikusi pieteikta kā faktiskais pakalpojuma saņēmējs – ceļotājs. 

Klients apzinās, ka šāda personu maiņa, pirms Tūrisma pakalpojuma, Pārdevējam var radīt papildus izdevumus (piemēram, aviobiļešu pārreģistrācijas izdevumi, izmitināšanas izdevumi, ja mainās iepriekš pieteiktās izmitināšanas nosacījumi, darbinieku nodarbināšana ārpus to darba laika u.tml.), un Klients apņemas tos apmaksāt bez liekas vilcināšanās, ja to apmaksa tiek prasīta.

Pārdevējam ir pienākums pamatot un pierādīt Klientam, kas aizvieto ceļotāju, to izmaksu apmēru, kuras izriet no ceļotāja aizvietošanas. Papildus izdevumu apmērs nedrīkst pārsniegt ceļotāja aizvietošanas faktiskās izmaksas.

3.8. Ja Klients vai pakalpojumam pieteiktais Tūrists – ceļotājs savas vainas dēļ atsakās vai pārtrauc apmaksātu pakalpojumu, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

3.9. Ja Klients izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Pārdevējs iespējami agrāk, bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Klients nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksā Klientam visas viņa veiktās iemaksas atbilstoši Līguma 3.daļā minētajiem nosacījumiem.

3.10. Klients  var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, nemaksājot 3.3.punktā noteikto līguma izbeigšanas maksu, ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi. Šādā gadījumā ceļotājam ir tiesības uz pilnīgu visu to maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, bet nav tiesību saņemt papildu kompensāciju.

4. Atbildība

4.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Pušu varā (force majeure). Par Pusēm nepārvaramiem tiek uzskatīti apstākļi, kurus Puses iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramiem apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas saistības. Pēc neparedzēto un nepārvaramo apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu līgumsaistību izpildi. 

4.2. Līguma izpildes gaitā, Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko, telefonsakaru vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu lietošanas traucējumu dēļ, gadījumā, ja to darbību nodrošina trešās personas. Puses nav atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

4.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" 114. punktu (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021), ja nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, Pārdevējs sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu. Ja iespējams, Pārdevējs nodrošina izmitināšanu līdzvērtīgas kategorijas tūristu mītnē uz laikposmu, kas nepārsniedz 3 (trīs) naktis vienam ceļotājam. Ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 ir paredzēti ilgāki termiņi, piemēro minētos termiņus.

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi

5.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Klienta un/vai Tūrista gūtajām traumām Tūrisma pakalpojuma saņemšanas laikā.

5.2. Ne vēlāk kā 7 dienas pirms Tūrisma pakalpojuma sākšanas datuma, Pārdevējs uz Klienta e-pasta adresi nosūta atgādinājumu par ceļojumu un noderīgu papildus informāciju, kas jāņem vērā gatavojoties ceļojumam.

5.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā Līguma darbības laikā vienpusēji atkāpties no Līguma tikai tad, ja ievēro Klienta tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām (https://m.likumi.lv/doc.php?id=300021). Minētie noteikumi nosaka arī Pārdevēja atbildību par informācijas sniegšanu Klientam pirms Rezervācijas un pirms brauciena.

5.4. Ja Pārdevējs atceļ Rezervāciju 2.16., 2.17. punktā minētajā gadījumā un ja Klients sakarā ar iegādāto Tūrisma pakalpojumu patstāvīgi ir iegādājies aviobiļetes vai patstāvīgi veicis apdrošināšanu, Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstveida paziņojuma par Rezervācijas atcelšanu nosūtīšanas datuma kompensē ar apdrošināšanas iegādi saistītos izdevumus, bet tikai tādā gadījumā, ja apdrošinātājs atsakās anulēt polisi, un ar aviobiļešu iegādi saistītos izdevumus tikai tādā gadījumā, ja aviokompānija aviobiļetes nekompensē pati. Minētās kompensācijas netiek izmaksātas, ja brauciena atcelšanu radījuši no Pārdevēja neatkarīgi apstākļi.

5.5. Pārdevējam ir tiesības mainīt brauciena programmu, par izmaiņām informējot Klientu bez liekas kavēšanās.

5.5.1. Ja izmaiņas ir nenozīmīgas (tās nemaina līguma būtiskās sastāvdaļas un būtiski neietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu) vai to nepieciešamību ir izraisījuši 4.1. punktā minēti apstākļi, kompensācija par izmaiņām netiek izmaksāta.

5.5.2. Ja izmaiņas ir būtiskas (mainās galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības) vai Pārdevējs nespēj nodrošināt Klienta Īpašās prasības, kurām iepriekš ir piekritis, un izmaiņas jāveic vēl pirms brauciena sākuma, Klients divu darba dienu laikā drīkst:

a) piekrist ierosinātajām izmaiņām vai

b) izbeigt Līgumu, nemaksājot Līguma izbeigšanas maksu. Ja Klients izvēlas izbeigt Līgumu, Pārdevējs bez liekas kavēšanās (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā no Klienta paziņojuma par Līguma izbeigšanu) atgriež Klientam visu iemaksāto naudu.

5.5.3. Ja izmaiņas tiek veiktas brauciena laikā, tās ir būtiskas vai Pārdevējs nespēj brauciena laikā nodrošināt Klienta Īpašās prasības, kurām iepriekš ir piekritis, kā arī izmaiņas neatbilst 4.1. punktā minētiem nosacījumiem, Pārdevējs piedāvā Klientam alternatīvu pakalpojumu. Klients var piekrist jaunajam pakalpojumam un vienoties ar Pārdevēju par cenu starpības segšanu, ja tāda ir, vai var atteikties no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma. Ja Klients atsakās no piedāvātā pakalpojuma aizvietojuma vai kāds pakalpojums pēc atcelšanas netiek aizvietots, Pārdevējs bez liekas kavēšanās (ne vēlāk kā 7 dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām programmā) atgriež Klientam iemaksāto naudu par nenotikušo pakalpojumu.

5.6. Pārdevējs ir atbildīgs par līgumā noteikto tūrisma pakalpojumu izpildi.

5.7. Pārdevējs bez kavēšanās (ja vien tai nav pamatots iemesls) sniedz atbalstu ceļotājam, kas nonācis grūtībās (tostarp arī apstākļos, kas minēti šo noteikumu 4.1. punktā), jo īpaši: sniedz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību; palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus ceļojuma risinājumus.

5.8. Pārdevējs neatbild par to, ka Klients vai Tūrists, kas izmanto Klienta iegādāto Tūrisma pakalpojumu, netiek ielaista kādā no valstīm un tādēļ nevar turpināt izmantot Tūrisma pakalpojumu, ja šī situācija radusies no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ vai Klienta, vai Tūrista vainas dēļ.

5.9. Avio ceļojumos Pārdevējs negarantē Pircēja līgumā norādītajiem Tūristiem blakus sēdvietas lidmašīnā. Blakus sēdvietas var iegādāties par papildus maksu, sūtot pieprasījumu uz Pārdevēja e-pastu, ne vēkāk kā septiņas dienas pirms ceļojuma sākuma datuma. 

6. Klienta tiesības un pienākumi

6.1. Klients ir atbildīgs par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību, kuras viņš, saskaņā ar Līguma noteikumiem, sniedzis, aizpildot pasūtījuma formu Pārdevēja Tīmekļa vietnē, kā arī veicot Pasūtījumu vai Rezervāciju. Klients ir atbildīgs arī par ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību par Tūristu, ja Tūrisma pakalpojuma Pasūtījumu vai Rezervāciju veic par labu Tūristam.

6.2. Ja Klients Tūrisma pakalpojuma Rezervāciju veic par labu Tūristam, tad Klienta pienākums ir iepazīstināt šo Tūristu ar šī Līguma noteikumiem un brauciena programmu (tajā skaitā, ar izbraukšanas un iebraukšanas datumiem, apdrošināšanas iespējām, Pārdevēja kontaktinformāciju), kā arī sniegt visu informāciju, kas attiecas uz šī Tūrista tiesībām, pienākumiem un atbildību, kas tai rodas gan pirms Tūrisma pakalpojuma izmantošanas, gan tā laikā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

6.3. Ja Klientam vai Tūristam ir nodoms patstāvīgi veikt apdrošināšanu, Klientam būtu vēlams to darīt zināmu Pārdevējam. Ja apdrošināšanu veic Pārdevējs, tad Pārdevējs pirms tam iepazīstina Klientu ar normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju.

6.4. Klientam vai Tūristam, kas izmanto Klienta iegādāto Tūrisma pakalpojumu, bez kavēšanās (ja vien tai nav pamatots iemesls), ņemot vērā lietas apstākļus, ir pienākums informēt Pārdevēju par jebkādu neatbilstību, ar ko saskaras Līgumā iekļautā Tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā. Pārdevējam ir pienākums novērst šo neatbilstību nekavējoties vai saprātīgā termiņā, par ko vienojas ar Klientu.

7. Personas datu apstrāde

7.1. Klients piekrīt, ka viņa personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. Klients uzņemas pilnu atbildību par Tūrista, kura vārdā viņš rīkojas, personas datu uzglabāšanu un aizsardzību.

7.2. Kurš ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi? Par Jūsu personas datu apstrādi ir atbildīga SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” (Pārzinis), kas veic datu apstrādes pārziņa uzdevumus. Turpmāk tekstā atsauces uz “mēs” un “mums” ir atsauces uz SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”. Kontakti: telefona numurs: +371 29289210, e-pasta adrese: [email protected].

7.3. Kādus datus mēs apstrādājam? Lai nodrošinātu ceļojuma veiksmīgu norisi, mums ir nepieciešami šādi personas dati: Klienta - vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un telefona numurs un katra ceļotāja - vārds, uzvārds, personas kods, pases numurs un derīguma termiņš, telefona numurs. Ja tūristam ir piešķirts jaunā tipa personas kods, kas nesatur dzimšanas datumu, un tūrists vēlas noformēt ceļojumu apdrošināšanas polisi ar Pārdevēja starpniecību, tad papildus nepieciešams norādīt personas dzimšanas datumu. Apstrādājamo datu apjoms var atšķirties atkarībā no ceļojuma tipa (autobusa ceļojums, avio ceļojums, jūras ceļojums u.tml.).

7.4. Kam Jūsu dati tiek nodoti? Jūsu personas dati tiek nodoti trešajām personām vienīgi gadījumos, kad tas nepieciešams ceļošanas dokumentu (aviobiļešu, vīzu, atļauju, apdrošināšanas polišu u.c.), sagatavošanai un tūrisma brauciena veiksmīgai norisei (piemēram, personu izmitināšanai viesnīcā u.c.). Dati par Jūsu aizvadītajiem tūrisma braucieniem tālāk nodoti netiek. Tie paliek vienīgi pie mums.

7.5. Kam mēs Jūsu datus izmantosim? Jūsu personas dati tiks izmantoti vienīgi ar tūrisma braucienu saistītu dokumentu sagatavošanā un veiksmīga tūrisma braucienu nodrošināšanā.

7.6. Kā uzzināt datus, kas par mani tiek glabāti, un kā veikt tajos labojumus vai to dzēšanu? Mēs sniegsim Jums informāciju par Jūsu datiem, kas pie mums tiek glabāti un par to, kā mēs tos izmantojam. Ja šie dati ir neprecīzi, mēs veiksim labojumus. Ja vēlaties, lai mēs dzēšam pie mums esošos Jūsu personas datus, tad rakstiski informējiet mūs un mēs veiksim datu dzēšanu.

7.7. Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība? SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” aizsargā Klienta un ceļotāju datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

7.8. Foto un video. Ceļojuma laikā var tikt filmēts un fotografēts, un šie materiāli var tikt izmantoti Pārdevēja reklāmas materiālos un izvietoti sociālo tīklu kontos.

8. Komerciālo paziņojumu nosūtīšana

8.1. Piekrītot visa veida informācijas saņemšanai, tostarp komerciālu paziņojumu saņemšanai, kurus sūta Pārdevējs, Klients pilnībā apzinās, ka ir brīvi un nepārprotami piekritis to saņemšanai uz e-pastu.

8.2. Klients 6.1. punktā minētajā gadījumā apliecina, ka viņam nav iebildumu arī pret turpmāku Pārdevēja reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas saņemšanu uz Klienta reģistrācijas laikā norādīto Klienta e-pasta adresi. Klients neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no šīs informācijas saņemšanas, to var izdarīt, nosūtot tekstu "STOP", atbildot uz no Pārdevēja saņemto reklāmas vēstuli vai paziņojot par savu vēlmi rakstveidā klātienē vai rakstveidā uz Pārdevēja e-pastu [email protected].

9. Citi noteikumi

9.1. Pārdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Klienta sniegtajiem datiem tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

9.2. Visa informācija, tai skaitā attēli, kas ir ievietota Tīmekļa vietnē, ir ekskluzīvs Pārdevēja īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Tīmekļa vietnes modificēšana bez iepriekšējas Pārdevēja piekrišanas ir aizliegta.

9.3. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

9.4. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai e-pastu, kas norādīti Līgumā vai saņemot klātienē.

9.5. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 10. kalendārajā dienā pēc "Latvijas pasta" zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

9.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izdarīt grozījumus šajā Līgumā pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas Tīmekļa vietnē un grozījumi tiek akceptēti no Klienta puses, Klientam veicot atzīmi Tīmekļa vietnē vai izmantojot citus nepārprotamus, tiešus vai distancētus saziņas veidus, ar kuriem Pārdevējs var pierādīt minēto grozījumu akceptēšanas faktu. Ja Klients līguma grozījumus nevēlas akceptēt, tad paliek spēkā sākotnējā līguma redakcija.

9.7. Gadījumā, ja tūrisma operators atsakās izpildīt ceļotāja prasījumu vai ceļotāju neapmierina tūrisma operatora piedāvātais risinājums, ceļotājs ir tiesīgs vērsties: 1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; 2) patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu; 3) tiesā. Papildus tam ceļotājiem ir iespēja izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT); minētā platforma pieejama šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV.

9.8. Līgums ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez parakstiem, ja Pasūtījums vai Rezervācija tiek veikta, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Klātienē slēgtie līgumi tiek parakstīti 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku un izsniegti Pusēm papīra veidā. Bez paraksta ir spēkā visi Līguma grozījumi, ja tie ir Pušu elektroniski nosūtīti iesniegumi, papildinājumi pie Rezervācijas, ja tie ar abpusēji apstiprināti un to savstarpējai apmaiņai tiek izmantotas: Klienta Pasūtījuma veikšanas laikā norādītā e-pasta adrese un Pārdevēja e-pasta adrese [email protected] vai cita Pārdevēja e-pasta adrese, kas satur domēnu @travelbiiz.com.

Standarta informācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.