Noteikumi / distances līgums

Tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumi  Nr. TB2016.1

Tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumos izmantotie termini

Aģentūra - SIA „IESPĒJU DARBNĪCA” - Ceļojuma sajūtu aģentūra „Travel Biiz”, reģistrācijas Nr. LV44103045556, LR Ekonomikas ministrijas datu bāzes reģistrācijas Nr. TATO-2014-5.

Tūroperators – Tūrisma operators, kas organizē ceļojumu.

Klients – rīcībspējīga persona, kas paraksta līgumu savā, ģimenes vai personu grupas vārdā un atbild par katra grupas locekļa vai ģimenes locekļa šī līguma nosacījumu izpildi.

Tūrists – persona, kuru norāda un kuras vārdā līgumu slēdz Klients un, kura izmanto tūrisma pakalpojumus pēc šī līguma noteikumiem.

Līgums - Šis starp Aģentūru un Klientu noslēgtais Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgums, kura neatņemamu sastāvdaļu veido Ceļojuma programma.

Ceļojums – vairāku dienu (sākot no divām) tūrisma brauciens par kuru tiek noslēgts šis līgums.

Ekskursija - vienas dienas tūrisma brauciens.

Bērnu ekskursija – vienas dienas tūrisma brauciens, kurā nepilngadīgi bērni (skolēni) dodas bez vecākiem.

Ceļojuma programma – detalizēts ceļojuma (ekskursijas) apraksts, kas sevī ietver informāciju: ceļojuma datums(i), ceļojuma dienu skaits, ceļojuma cena, ceļojuma cenā iekļauto pakalpojumu uzskaitījums, ceļojuma cenā neiekļauto pakalpojumu uzskaitījums, izbraukšanas vieta un laiks, ceļojuma apraksts pa dienām, informācija par naktsmītni, informācija par transportu u.c.

Klienta mobilā telefona numurs – Klienta, piesakoties ceļojumam, norādītais vai pēc pieteikuma apstiprināšanas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtais tālruņa numurs, par kuru Klients informējis Aģentūru.

Atlaide – Aģentūras vai Tūroperatora piemērota atlaide un (vai) atvieglojumi Ceļojuma summai. Atlaides apmērs tiek norādīts Rēķinā.

Rēķins - Aģentūras sagatavots rēķins Ceļojuma un/vai papildu pakalpojumu apmaksai u.c. no Līguma izrietošo maksājumu samaksai.

Kopējā līguma summa - Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido kopējā Ceļojuma programmas cena un visas papildu izmaksas, ja tādas ir.

Avansa maksājums – naudas summa, kuru Klients apmaksā, piesakoties ceļojumam.

Mājas lapa – Aģentūras interneta mājas lapa ar adresi www.travelbiiz.com kurā Klients iegūst informāciju par ceļojuma programmām u.c.

Puse/s – Aģentūra, Tūroperators un Klients kopā.

Trešā persona - jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

1. Līguma priekšmets

1.1. Līguma priekšmets Aģentūras organizētos tūrisma braucienus:

1.1.1. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Aģentūra apņemas organizēt ceļojumu uz Klienta izvēlēto virzienu.

1.2. Līguma priekšmets Tūroperatora organizētos tūrisma braucienus:

1.2.1. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Aģentūra pārdod Klientam ceļojumu, ko organizē Tūroperators.

1.1. Līguma priekšmets Aģentūras organizētās bērnu ekskursijās:

1.3.1. Saskaņa ar Līguma nosacījumiem Aģentūra organizē Bērnu (skolēnu) ekskursiju uz Klienta izvēlēto virzienu.


2. Vispārīgie noteikumi

2.1.  Klients piekrīt, ka viņa fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

2.2.  Aģentūra un/vai Tūroperators organizē tūrisma braucienu atbilstoši Ceļojuma programmai, kura tiek izdota Klientam reizē ar šī Līguma noslēgšanu un kura ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

2.3.  Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā.

2.4.  Saskaņa ar šo Līgumu, lai izmantotu tūrisma pakalpojumus, kas saistīti ar izbraukšanu ārpus Latvijas Republikas, Tūristiem jābūt īpašumā derīgām pasēm vai personas apliecībām, kā arī nepieciešamības gadījumā vīzām, medicīniskās apdrošināšanas polisēm, fotokartiņām, kā arī citiem dokumentiem, ko var pieprasīt Latvijas Republikas varas orgāni, kā arī citu valstu orgāni, no kā ir atkarīga šī līguma izpilde.

2.5.  Būtisko informāciju par ceļojumu, izmaiņām programmā vai ceļojuma atcelšanu Aģentūra paziņo Klientam elektroniski uz Klienta norādīto e-pastu un/vai tālruni.

2.6.  Šī līguma izpratnē Klients ir persona, kura slēdz Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumu ar Aģentūru. Pārējās personas, kuras pēc Klienta vēlēšanās tiek iekļautas tūrisma braucienā (tūrisma grupa vai ģimene) uzskatāmas par neatņemamiem brauciena dalībniekiem.

2.7.  Klients, ja tas līgumā iekļauj citas personas (Tūristus), kuras dodas Tūrisma braucienā saskaņā ar šī līguma noteikumiem, atbild par katras personas atbildību šī līguma nosacījumu izpildē, kā arī Klients apņemas, lai šīs personas tiktu informētas par pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem, līguma noteikumiem un izmaiņām.

3. Aģentūras un Tūroperatora pienākumi un atbildība

3.1.Aģentūra vai Tūroperators atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts Ceļojuma programmā, kas pieejama Mājas lapā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, vai klienta vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.

3.2.Aģentūra „Travel Biiz” ir reģistrēta Ekonomikas ministrijas TATTO datu bāzē ar numuru TATO-2014-5.

3.3.Aģentūra ir tiesīga mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no AĢENTŪRAS neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr.353 no 13.04.10).

3.4.Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, Tūristu izvietošanā.

3.5.Ja Aģentūrai vai Tūroperatoram pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, Aģentūrai vai Tūroperatoram ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski nemaina ceļojuma mērķi un nolūkus.

3.6.Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa. Tad Klientam autobusā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas tehniski ir iespējams.

3.7.Aģentūrai un Tūroperatoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt Klientam piešķirto vietu autobusā.

3.8.Aģentūra un Tūroperators nav atbildīgi:

3.8.1. par varbūtējiem transporta kavējumiem (sastrēgums uz autoceļa, ceļa remonts, streiks u.c.);

3.8.2. par maršruta izmaiņām Ceļojuma laikā administratīvo iestāžu prasību dēļ;

3.8.3. par negadījumiem, kas saistīti ar Klienta gūtajām traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu);

3.8.4. ja Klients nozaudējis mantu vai viņam tā nozagta vai sabojāta un par Klienta atstātajām mantām autobusā.

3.9. Bērnu ekskursiju drošai norisei, Aģentūra izstrādājusi “Drošības noteikumus bērnu ekskursijās un pārgājienos Nr. 1/14”, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.”

4. Klienta tiesības un pienākumi

4.1.Ja Klientam nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā Aģentūra vai Tūroperators nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, Klients ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no Aģentūras piedāvājumiem vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.

4.2.Klientam ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, pretējā gadījumā Klients zaudē 100 % ceļojuma samaksu.

4.3.Klients apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā Klients samaksā radušos zaudējumus.

4.4.Klientam jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja Klients tos pārkāpj, Aģentūrai vai Tūroperatoram ir tiesības pārtraukt Klienta ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un ne Aģentūra, ne Tūroperators nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.

4.5.Klientam autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula) 

4.6.Ja brauciena laikā Klientam rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, Klients ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar Klienta rakstisku pretenziju tiek iesniegts Aģentūrai saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

4.7.Klientam ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti Klienta vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.

4.8.Klients pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem AĢENTŪRA apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

 5.  Bērnu (skolēnu) ekskursijas

5.1.Aģentūras organizētajās Bērnu ekskursijās dodas arī nepilngadīgi Tūristi bez savu vecāku klātbūtnes.

5.2.Aģentūras organizētājās Bērnu ekskursijās uz katriem desmit bērniem tiek nodrošināts viens pieaugušais (izglītības iestādes vai Aģentūras pārstāvis), kas uzrauga nepilngadīgos tūristus.

5.3.Visiem Tūristiem jāievēro Aģentūras izstrādātie “Drošības noteikumi bērnu ekskursijās un pārgājienos Nr. 1/14”, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.”

5.4.Pirms katras Bērnu ekskursijas Aģentūras darbinieks Tūristiem veic instruktāžu par “Drošības noteikumiem bērnu ekskursijās un pārgājienos Nr. 1/14”. Šo noteikumu izpratni un apņemšanos tos ievērot katrs tūrists apliecina ar parakstu.

5.5.Aģentūras izstrādātie “Drošības noteikumi bērnu ekskursijās un pārgājienos Nr. 1/14” pastāvīgi atrodami Aģentūras Mājas lapā, kā arī pirms ekskursijas sākuma un tās laikā pieejami pie grupas vadītāja.
 

6. Pieteikšanās ceļojumam un ekskursijai, maksājumi.

6.1. Brauciena cena vienai personai sastāda: piedāvājumā norādītā cena, vai cena ar Atlaidi par kuru Puses atsevišķi vienojas.

6.2. Kopēja Līguma summa: kopējā naudas summa, ko Klients apņemas maksāt Aģentūrai par visiem Tūristiem, apdrošināšanu u.c. pakalpojumiem.

6.3. Kopējās Līguma summas apmaksas kārtība un termiņi:

6.3.1. Piesakoties Aģentūras organizētai ekskursijai vai ceļojumam apmaksas kārtība un termiņi ir norādīti katrā rēķinā atsevišķi.

6.3.2. Piesakoties Tūroperatora organizētam ceļojumam, jāveic iemaksa 50 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru TŪRISTU, ja Aģentūra nenosaka citādi.

6.3.3. Tūroperatora organizētos ceļojumos Pilna summas apmaksa jāveic ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi pirms ceļojuma sākuma.

6.3.4. Ja pieteikšanās brīdi līdz ekskursijai vai ceļojumam atlicis mazāk par vienu kalendāro mēnesi, tad visas līguma summas apmaksa jāveic pieteikšanās brīdī.

6.4. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

6.5. Gadījumā, ja brauciens tiek atcelts (netika savākts minimālais grupas skaits), iemaksātā nauda tiks atdota trīs darba dienu laikā un par to tiek paziņots uz klienta atstātajiem kontaktiem (rakstiski vai telefoniski) ne vēlāk kā desmit dienas pirms ceļojuma.

 

7. Atteikšanās no vairāku dienu ceļojuma un ceļojuma atcelšana

7.1. Klientam ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā Aģentūra ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus:

     7.1.1. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas vairāk par 30 dienām – Klients zaudē iemaksāto avansu par katru personu.

     7.1.2. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 30 – 22 dienas – Klients zaudē 60 % no Pakalpojumu summas.

     7.1.3. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 22 dienām – Klients zaudē 100 % no Pakalpojumu summas.

7.2. Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.

7.3. KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

7.4. Tūroperatora organizētos ceļojumos KLIENTAM nepieciešamības gadījumā ir iespēja mainīt ceļojuma datumu, izvēloties tādu pašu ceļojuma programmu. Ceļojuma datuma maiņas izmaksas ir 10 EUR katram TŪRISTAM.


8. Atteikšanās no vienas dienas ekskursijas un ekskursijas atcelšana

8.1. Klientam ir tiesības atteikties no Ekskursijas. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā Aģentūra ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus:

     8.1.1. Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – Klients zaudē 100 % no Pakalpojumu summas.

8.2. KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot Ekskursiju vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma Ekskursijas laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

8.3. Aģentūras organizētās ekskursijās Klientiem divas darba dienas pirms Ekskursijas sākuma bez papildu maksas ir tiesības mainīt personu, kas dosies Ekskursijā, par to rakstiski informējot Aģentūru.


9. Apdrošināšana

9.1. Klientam ir tiesības veikt apdrošināšanu patstāvīgi, brīvi izvēlēties apdrošināšanas sabiedrību par to, iepriekš informējot Aģentūru.

9.2. Aģentūra piedāvā Klientam veikt medicīnisko, finanšu zaudējumu un cita veida apdrošināšanu sadarbībā ar “Baltijas Apdrošināšanas Namu”. klients izvēlās apdrošināšanās veidu:

9.2.1. Saslimšanas un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā.

9.2.2. Civiltiesiskā atbildība ārzemēs.

9.2.3. Ceļojuma anulēšana.

9.3. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, Klients pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem.

9.4. Aģentūra neuzņemas atbildību, ja Klients, dodoties Ceļojumā, nav pienācīgi medicīniski un civiltiesiski apdrošinājies.

9.5. Klientiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi.

 

10. Pušu atbildība.

10.1.Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

10.2.Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.

10.3.Klients savu piekrišanu šiem Tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumiem apliecina, apmaksājot rēķinu par Ekskursiju vai Ceļojumu.

10.4.Strīdi tiek izskatīti pārrunu ceļā, bet ja šāda strīda jautājuma atrisināšana nav iespējama, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

 

11.  Pārējie noteikumi

11.1.

0
www.travelbiiz.com / www.celoarsajutam.lv / tel.: +371 66907474 / e-pasts: info@travelbiiz.com / Birojs: Rīgas ielā 53, Cēsīs
Materiālu izmantošana no vietnes ir aizliegta bez rakstiskas atļaujas.
SIA "IESPĒJU DARBNĪCA" 2018. ©

 .